Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η νέα απόφαση με την οποία τροποποιείται η Α.1138/2020 σχετικά με την πλατφόρμα myDATA

Δείτε παρακάτω αναλυτικά όλες τις αλλαγές που προβλέπει η απόφαση Α.1188/2022 :

✔  1. Τροποποίηση του άρθρου  7 – Διαβίβαση εσόδων/εξόδων και εγγραφών τακτοποίησης 2022

α) Από την 1.1.2022 και εφεξής, διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα δεδομένα, όπως αυτά ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ΚΦΔ.

-Εναλλακτικά τα δεδομένα εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης διαβιβάζονται έως και την 28.2.2023.

-Τα δεδομένα εξόδων τιμολόγησης, εσόδων αυτοτιμολόγησης και τα έξοδα μισθοδοσίας, διαβιβάζονται έως και την 31.3.2023.

-Τα δεδομένα απόκλισης διαβίβασης και παράλειψης διαβίβασης του εκδότη, διαβάζονται από τον λήπτη έως την 30.4.2023.

Σε κάθε περίπτωση οι εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και εξόδων διαβιβάζονται, είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έτους 2022.

Σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων για το έτος 2022, ισχύουν ειδικότερα και τα παρακάτω:

– Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση δεδομένων, σχετικών με τους Τύπους Παραστατικών
6.1 – Στοιχείο Αυτοπαράδοσης,
6.2 – Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης και
8.2 – Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής.

– Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των μηδενικών παραστατικών.
– Σε κάθε περίπτωση διαβιβάζεται ορθά η καθαρή αξία και κατά προσέγγιση οι κατηγορίες Φ.Π.Α.
– Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των λοιπών επιβαρύνσεων (παρακρατούμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόσημα, τέλη και κρατήσεις)

β) Διαβίβαση των δεδομένων 2022 από μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα και εταιρίες του άρθρου 25 το ν. 27/1975 :

– Τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδιωτικού δικαίου, καθώς και οι εταιρείες του άρθρου 25 του ν.27/1975, διαβιβάζουν δεδομένα αποκλειστικά με Τύπο Παραστατικού 17.4 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – Φορολογική Βάση», για το σύνολό των εσόδων τους και 17.6 «Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εξόδων – Φορολογική Βάση», για το σύνολό των εξόδων τους. Σε κάθε περίπτωση, έχουν την υποχρέωση να διαβιβάσουν δεδομένα λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας απόφασης, για συναλλαγές που υπόκεινται σε Φ.Π.Α., εφόσον αποκτούν έσοδα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας με βάση τις διατάξεις του ν.4172/2013.
Στην περίπτωση λήψης αντικριζόμενων εξόδων ημεδαπής κατηγορίας Α1, διαβιβάζουν χαρακτηρισμό εξόδων με 2.95 Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εξόδων. Οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, από το έτος 2022 και εφεξής, διαβιβάζουν δεδομένα σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας απόφασης.

✔  2. Προαιρετική η ένταξη των αλιέων του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ στο myDATA για τα έτη 2021 έως και 2023

Με την προσθήκη του τελευταίου εδαφίου στην παρ. 1 του άρθρου 2 της Α.1138/2020 προβλέπεται ότι :

Ειδικότερα, για τα έτη 2021 έως και 2023, οι οντότητες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), διαβιβάζουν τα ως άνω δεδομένα τους προαιρετικά.
Συνεπώς τα επαγγέλματα αυτά  (εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας, μήκους μέχρι δώδεκα (12) μέτρων μεταξύ καθέτων, σπογγαλιείς, εκμεταλλευτές σκαφών στη λίμνη Ιωαννίνων, εκμεταλλευτές ιππήλατων οχημάτων) διαβιβάζουν προαιρετικά στην πλατφόρμα myDATA για τα έτη 2021,2022 και 2023 τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων, των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων, των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)

✔  3. Λιανικές μέσω ΦΗΜ

Μετατίθεται για την 1η.4.2023 η υποχρέωση διαβίβασης χαρακτηρισμού των εσόδων λιανικής που εκδίδονται από ΦΗΜ, διαμέσου του πληροφοριακού συστήματος esend.
Μέχρι την 31η.3.2023, τα σχετικά δεδομένα θα εξακολουθούν να διαβιβάζονται μέσω των προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (λογιστικό ERP) ή της ειδικής φόρμας καταχώρισης της ΑΑΔΕ.
Συγκεκριμένα :
Και για τους 3 πρώτους μήνες του 2023 (όπως το 2021 και το 2022) οι λιανικές ΦΗΜ θα διαβιβάζονται με εμπορικό /λογιστικό, ERP ή μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρησης είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά ανά μήνα σε όλες τις περιπτώσεις, ήτοι και σε εκείνες που δεν διαπιστώνονται αποκλίσεις.

Ξενοδοχεία
Για το έτος 2023, στην περίπτωση διαβίβασης εσόδων λιανικής ΦΗΜ από τα ξενοδοχεία που λειτουργούν σύμφωνα με την ξενοδοχειακή ημέρα (λογιστικοποίηση εσόδων λιανικής ΦΗΜ με βάση την ημερομηνία ανοίγματος), τα δεδομένα εσόδων λιανικής ΦΗΜ που αντλούν οι οντότητες αυτές από την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1171/2021 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., δύναται να διαβιβάζονται συνολικά με χαρακτηρισμό εσόδων 1.95 Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εσόδων. Στην περίπτωση αυτή, το σύνολο των χαρακτηρισμών συναλλαγών εσόδων λιανικής ΦΗΜ, διαβιβάζονται με τους τρόπους που προβλέπονται στις περ. β’ και γ’ της παρ. 6 του άρθρου 4 της Α. 1138/2020 (δηλαδή με εμπορικό /λογιστικό, ERP ή μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρησης) και στον χρόνο που ορίζεται ανά περίπτωση.

✔  4. Διαβίβαση συναλλαγών παρόχων ρεύματος, νερού, τηλεπικοινωνίες, κ.λπ.

α) Συνεχίζουν έως 31.3.2023 να διαβιβάζονται από τους λήπτες οι συναλλαγές που αφορούν σε πώληση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, ύδατος μη ιαματικού (Ε.Υ.Δ.Α.Π., λοιποί πάροχοι κ.λπ.), καθώς και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, καθώς και συναλλαγές με τις οντότητες εκμεταλλευτών διοδίων, τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και την Τράπεζα της Ελλάδος.

β) Από την 1.4.2023 και εφεξής, οι οντότητες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (Δ.Ε.Η. και λοιποί πάροχοι), η Ε.Υ.Δ.Α.Π., οι λοιπές οντότητες πώλησης ύδατος μη ιαματικού, οι οντότητες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, οι οντότητες εκμεταλλευτές διοδίων, τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και η Τράπεζα της Ελλάδος  διαβιβάζουν τα δεδομένα συναλλαγών χονδρικής αναλυτικά μέχρι την μεθεπόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης αυτών και τα δεδομένα των λογιστικών στοιχείων εσόδων λιανικής που έχουν εκδοθεί χωρίς τη χρήση Φ.Η.Μ., συγκεντρωτικά ανά μήνα και μέχρι την μεθεπόμενη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα έκδοσης αυτών. Ειδικότερα στην περίπτωση οντοτήτων εκμεταλλευτών διοδίων, για τις συναλλαγές εσόδων λιανικής παραστατικών διοδίων που εκδίδονται στους σταθμούς διελεύσεων, αυτά διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα έως την δέκατη (10) ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτών.

✔  5. ‘Εσοδα τιμολόγησης και έξοδα αυτοτιμολόγησης, τα οποία προκύπτουν μετά από εκκαθάριση συναλλαγών χονδρικής και λιανικής .

Στην περίπτωση εσόδων τιμολόγησης και εξόδων αυτοτιμολόγησης, τα οποία προκύπτουν μετά από εκκαθάριση συναλλαγών χονδρικής και λιανικής (π.χ. αμοιβών, διάθεσης εισιτηρίων κ.ά.), την υποχρέωση διαβίβασης των υπόψη δεδομένων έχουν οι οντότητες που διενεργούν τις σχετικές εκκαθαρίσεις. Στην περίπτωση διενέργειας εκκαθάρισης εισιτηρίων από το ελληνικό τμήμα του διεθνούς μη κρατικού οργανισμού IATA (International Air Transport Association) BSP (Rilling and Settlement Plan), την υποχρέωση διαβίβασης των υπόψη δεδομένων, την έχουν διακριτά για τα έσοδα τους, οι αεροπορικές εταιρίες, καθώς και τα γραφεία γενικού τουρισμού. Στην περίπτωση διενέργειας εκκαθάρισης φορτωτικών (cargo) από το ελληνικό τμήμα του διεθνούς μη κρατικού οργανισμού IATA (International Air Transport Association) CASS (Cargo Account Settlement Systems), την υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων εσόδων τιμολόγησης και εξόδων αυτοτιμολόγησης, την έχουν οι αεροπορικές εταιρίες.

✔  6. Πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης – Προσαρμογή στην αποκλειστική έκδοση μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Η διαδικασία πλήρους ένταξης των οντοτήτων που επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση, δύναται να ολοκληρώνεται εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση που συνάπτεται με τον πάροχο ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.
Οι οντότητες που χρησιμοποιούν πάροχο δεν επιτρέπεται να διαβιβάζουν τα δεδομένα με άλλο τρόπο και στις περιπτώσεις που ο αντισυμβαλόμενος είναι το δημόσιο

✔ 7. Διαβίβαση σε πραγματικό χρόνο για τα ERP/εμπορικά/λογιστικά προγράμματα από 1.1.2024

Από 1η.1.2024 η διαβίβαση μέσω των προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP), που χρησιμοποιούν οι οντότητες και διασυνδέονται με την Α.Α.Δ.Ε. θα γίνεται σε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ χρόνο και όχι έως την επόμενη ημέρα όπως ισχύει για το 2023 σύμφωνα με τις τροποποιήσεις της Α.1190/2022.

✔  8. Χρόνος διαβίβασης στο myDATA μέσω της Ειδικής Φόρμας Καταχώρισης.

Για το έτος 2023, οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τη φόρμα καταχώρισης, υποχρεούνται να διαβιβάζουν τις συνόψεις των παραστατικών τους εντός της επόμενης ημέρας από την ημερομηνία έκδοσης.
Με τη νέα απόφαση προστίθεται εξαίρεση ως εξής:
Για το έτος 2023 η διαβίβαση μέσω ειδικής φόρμας καταχώρησης για όσες οντότητες το προηγούμενο φορολογικό έτος είχαν ακαθάριστα έσοδα έως δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) καθορίζεται έως τη δέκατη (10ή) ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν τα στοιχεία.
Συνεπώς οι υπόλοιπες οντότητες οι οποίες έχουν δικαίωμα χρήσης της ειδικής φόρμας καταχώρησης, υποχρεούνται να διαβιβάζουν τις συνόψεις των παραστατικών τους εντός της επόμενης ημέρας, όπως όρισε η Α.1090/2022.

✔  9. Έσοδα που δεν αφορούν σε έκδοση λογιστικού στοιχείου (Λογιστικά έσοδα) και επιδοτήσεις
Ειδικά στην περίπτωση διαβίβασης εσόδων που δεν αφορούν σε έκδοση φορολογικού στοιχείου αλλά σε διενεργούμενη λογιστική εγγραφή, τα δεδομένα διαβιβάζονται, με την ένδειξη «λογιστική εγγραφή», μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο.
Στην ίδια ως άνω προθεσμία (μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα) διαβιβάζονται και οι περιπτώσεις δεδομένων που αφορούν σε Επιδοτήσεις – Επιχορηγήσεις με την αντίστοιχη ένδειξη. Ειδικότερα για τις Επιδοτήσεις – Επιχορηγήσεις έτους 2021, σε συνέχεια των οδηγιών που δόθηκαν με την υπό στοιχεία Ε.2046/2022 εγκύκλιο του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., τα σχετικά δεδομένα διαβιβάζονται έως την 31.12.2022.

✔  10. Λιανικές εκτός ΦΗΜ (ΠΟΛ.1002). Σε πραγματικό χρόνο η διαβίβαση από 1.1.2024

Οι οντότητες που δεν έχουν υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ. (ΠΟΛ.1002/2014) και εκδίδουν στοιχεία λιανικής μέσω προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/ERP) τα οποία είναι συμβατά με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, διαβιβάζουν τα υπόψη δεδομένα για το 2023 έως την επόμενη ημέρα, από 1.1.2024 όμως σε πραγματικό χρόνο.

✔  11. QR Code.

Στα λογιστικά στοιχεία που εκδίδονται, είτε με τη χρήση προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό ERP), είτε μέσω της Εφαρμογής Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε. (timologio), δύναται να υπάρχει και δισδιάστατος γραμμωτός κώδικας (QR code), στον οποίο εμπεριέχεται σύνδεσμος για την άμεση πρόσβαση σε ψηφιακή υπηρεσία της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA για την άμεση επισκόπηση σε φυλλομετρητή ιστού (browser) της σύνοψης του παραστατικού όπως αυτή έχει διαβιβασθεί. Κατά την επιτυχή διαβίβαση ενός παραστατικού στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA (με τη χρήση μεθόδου SendInvoices), επιστρέφεται κωδικοποιημένο κείμενο το οποίο χρησιμοποιείται από τα προγράμματα διαχείρισης επιχειρήσεων προκειμένου να δημιουργήσουν το QR code (τύπου URL), μέσω του οποίου γίνεται επισκόπηση του παραστατικού.

✔  12. Μη κερδοσκοπικά, διαβίβαση εξόδων 2023 και αποκλίσεις για το 2021-2022

Για τα έτη 2021 και 2022, τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδιωτικού δικαίου, δεν έχουν την υποχρέωση να διαβιβάζουν δεδομένα για τα οποία ο εκδότης είτε δεν έχει τηρήσει την υποχρέωση διαβίβασης, είτε διαβίβασε δεδομένα με απόκλιση.

Από την 1.4.2023 έως και την 31.12.2023, εφόσον τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδιωτικού δικαίου δεν λάβουν τα έξοδα τους από τις οντότητες που αναφέρονται στα τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 5, [δηλαδή : (Δ.Ε.Η. και λοιποί πάροχοι), Ε.Υ.Δ.Α.Π., λοιπές οντότητες πώλησης ύδατος μη ιαματικού, οντότητες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, οντότητες εκμεταλλευτές διοδίων, πιστωτικά ιδρύματα] ως αντικριζόμενα παραστατικά εξόδων ημεδαπής (Τύποι Παραστατικών Α1), συνεχίζουν να διαβιβάζουν τα εν λόγω έξοδα με Τύπο Παραστατικού της κατηγορίας Β2, 14.30 – Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) και δεν διαβιβάζουν παράλειψη διαβίβασης των εκδοτών της περίπτωσης αυτής.